Startsiden af App'en er nyheder hentet fra vores Facebook-side. Tap på en nyhed og se hele billedet og teksten eller måske flere billeder. Hvis nyheden rummer en video, bliver den afspillet. Slide ind fra venstre for at vise menuen eller tap på menu-ikonet øverst til venstre
Fra Nyheder-forsiden er adgang til GPS-information (ikon øverst til højre) om Viborg afdelingen. 
Du kan se Nyheder og GPS-information uden at være logget ind.
 Alle andre menupunkter kræver, at du logger ind med dit UNI-Login